No 1.marta iedzīvotāji var iesniegt mantiskā stāvokļa deklarācijas

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 2012.gada 1.marta iedzīvotāji var sākt iesniegt mantiskā stāvokļa deklarācijas. Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz fiziskajām personām, kuras uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00 bija uzskatāmas par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai ārzemniekiem (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidentiem. Mantiskā stāvokļa deklarācija IR jāsniedz, ja minētajām personām. Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 2012.gada 1.marta iedzīvotāji var sākt iesniegt mantiskā stāvokļa deklarācijas.

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz fiziskajām personām, kuras uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00 bija uzskatāmas par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai ārzemniekiem (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidentiem.

Mantiskā stāvokļa deklarācija IR jāsniedz, ja minētajām personām:
 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis;
 • īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas;
 • īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • ārvalstīs ir finanšu instrumenti;
 • naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 •  persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.
Mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jānorāda ziņas par personas mantisko stāvokli uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00.

Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš – no 2012.gada 1.marta līdz 2012.gada 1.jūnijam (ieskaitot).

Iespēja deklarēt un nomaksāt samazināto iedzīvotāju ienākuma nodokli (15%) par līdz šim nedeklarētajiem gūtajiem ienākumiem.
Iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarāciju, personas var brīvprātīgi deklarēt laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus. Šiem ienākumiem tiek piemērota samazinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā.

Kādos gadījumos un kādā termiņā fiziskai personai jāiemaksā skaidras naudas uzkrājumi kredītiestādē?
Fiziskai personai, kura mantiskā stāvokļa deklarācijā pēc stāvokļa uz 2011.gada 31.decembri plkst.24.00 ir uzrādījusi skaidras naudas uzkrājumus virs 10 000 latiem, naudas summa, kas pārsniedz 10 000 latu, jāiemaksā savā kontā jebkurā kredītiestādē/-s līdz 2012.gada 1.jūnija 24:00.

Kur un kā var iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju?
 • Mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt:
 • personīgi vēršoties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā;
 • elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz speciāli izveidotu e-pasta adresi VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv;
 • VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā;
 •  atsūtot pa pastu.
Mantiskā stāvokļa deklarācija NAV jāsniedz, ja personai pieder tikai tāds
 • īpašums, kas reģistrēts:
 • Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
 • Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;
 • Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā;
 •  Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē.
Kur saņemt informāciju par mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanu, aizpildīšanu?
VID mājaslapā www.vid.gov.lv ;
zvanot uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties tēmu „Nodokļi”;
uzdodot jautājumu VID mājaslapā www.vid.gov.lv, sadaļā „Uzdot jautājumu VID, atsauksmes”;
klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā;
apmeklējot VID bezmaksas seminārus VID klientu apkalpošanas centros (informācija par semināriem pieejama VID mājaslapā).
Ganāmpulks, kas tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanā, nav jānorāda mantiskā stāvokļa deklarācijā

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka mantiskā stāvokļa deklarācijā nav jānorāda īpašumā esošs govju, jaunlopu vai savvaļas dzīvnieku ganāmpulks, kas ir nošķirts saimnieciskās darbības veikšanai un tiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

VID informē, ka mantiskā stāvokļa deklarācijā, proti, deklarācijas 8.punktā „Īpašums (lieta vai lietu kopība), kas nav minēts deklarācijas citos punktos”, ja to vērtība pēc personas ieskatiem pārsniedz 10 000 latu, personām, kuras ir saimnieciskās darbības veicēji (zemnieku saimniecību īpašnieki, individuālie komersanti) vai SIA īpašnieki, kuri nodarbojas ar govju un jaunlopu ganāmpulku vai savvaļas dzīvnieku audzēšanu, mantiskā stāvokļa deklarācijā nav jānorāda informācija par ganāmpulkiem, kas ir nošķirti saimnieciskās darbības veikšanai un tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā.
VID informē, ka mantiskā stāvokļa deklarācijas 8.punktā „Īpašums (lieta vai lietu kopība), kas nav minēts deklarācijas citos punktos” ir jānorāda tāds īpašums, kuru veido:
 • viena lieta, kuras vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam,
vai
 • lietu kopums, kas tiesiskā ziņā var tikt atzīts par vienību jeb vienu pašu lietu, kuru kopējā vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.
 • Piemēram, gleznu kolekcija, antikvāras lietas, šķirnes dzīvnieki.
VID atgādina, ka mantiskā stāvokļa deklarācijas var iesniegt līdz 2012.gada 1.jūnijam. Informācija par fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanu pieejama VID mājaslapā, kurā pieejami arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.
Iedzīvotāji informāciju par mantiskā stāvokļa deklarēšanu, tai skaitā par iepriekš nedeklarētu ienākumu deklarēšanu, var saņemt:
 • zvanot uz VID informatīvo tālruni 1898,
 • uzdodot jautājumus, izmantojot VID mājaslapā esošo jautājumu uzdošanas formu,
 • klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.