Notiks bijušā restorāna "Mežābele" telpu nomas tiesību izsole

Notiks bijušā restorāna Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 24.09.2015. domes lēmumu (prot. 15, 29.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli telpām Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6209 003 0176 001.   Sākotnējā cena – EUR 0,65 par 1 m2 (sešdesmit pieci centi) bez PVN. Izsoles laiks – 10.11.2015. plkst. 10.00. Izsoles vieta – Raiņa ielā 11, Skrundā. Izsoles dalībnieku reģistrācija – līdz 09.11.2015. plkst. 16.00. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. IZSOLES NOTEIKUMI Informāciju sagatavoja Dace Buķele, Skrundas novada pašvaldības tehniskā sekretāre