Notiks dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Notiks dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2020. gada 14. februārī plkst. 14.00 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1A), mazajā zālē (1. stāvā) notiks Saldus novada un Skrundas novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.

Saldus un Skrundas novadu īpaši aizsargājamā dabas teritorija, dabas liegums „Ventas un Šķerveļa ieleja” dibināts 1957. gadā. Tā ir viena no Eiropas Savienības izveidotā kopīgā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 teritorijām. Dabas lieguma kopējā platība ir 1455,87 ha. Tā ir nozīmīga nogāžu un gravu mežu, dabisku zālāju, straujteču un pamatiežu atsegumu aizsardzības vieta. Dabas lieguma teritorijā atrodas seši valsts nozīmes aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi – Ātraiskalns, Šķerveļa lejteces dolomīta atsegums, Zoslēnu atsegumi, Gobdziņu klintis, Ketleru atsegums un Plieņu atsegums.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2020. līdz 2031. gadam. Plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Ar dabas aizsardzības plāna redakciju var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv (sadaļā Tēmas - Sabiedrības līdzdalība - Publiski apspriežamie dokumenti), kā arī Saldus novada pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv un Skrundas novada pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv.

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 2020. gada 17. februārim pieejama Saldus novada domē (Striķu ielā 3, Saldū) un Skrundas novada domē (Raiņa ielā 11, Skrundā).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams sniegt līdz 2020. gada 17. februārim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV- 5401 vai uldis.valainis@biology.lv).

Dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālrunis: 65422180, du@du.lv, www.du.lv).

Pielikumi: https://failiem.lv/u/frwfjqfj