Notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

Notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja”  dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

2018. gada 27. septembrī plkst. 17.30 Skrundas kultūras namā, Lielā ielā 1a, Skrundā, notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas liegums „Ventas un Šķerveļa ieleja” ir Natura 2000 teritorija. Liegums dibināts 1957. gadā, tā kopējā platība ir 1459 ha. Tas ir nozīmīga nogāžu un gravu mežu, upju straujteču, dabisku upju posmu un pamatiežu atsegumu aizsardzības vieta. Tajā atrodas virkne ģeoloģisko objektu – Ketleru atsegumi, Gobdziņu klintis, Šķerveļa dižakmens u.c.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Sanāksmē klātesošie tiks informēti par dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros paredzētajām aktivitātēm, kā arī kārtību, kādā pieteikties atbalsta maksājumiem par  iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un visus pārējos, kam interesē dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana, iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv līdz 2018. gada 19. septembrim.

Aicināti visi interesenti!

Foto: DAP arhīvs