Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

27. martā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundānotiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.   DARBA KĀRTĪBA  
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par SIA „Skrundas TV” 2013.gada pārskata apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 50
2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2013.gada pārskata apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 51
3. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 52
4. Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 53
5. Par dzīvojamās mājas Ceriņu ielā 1, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 54
6. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 55
7. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 56
8. Par projektu konkursa „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības noda.vad. Z. Eglīte 57
9. Par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības noda.vad. Z. Eglīte 58
10. Par darba grupas izveidošanu projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” realizācijai Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 59
11. Par ēkām ar vienādām adresēm Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 60
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Spulgas”, Skrundā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 61
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 62
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Galamieži”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 63
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Krogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 64
16. Par nosaukuma maiņu un adreses saglabāšanu Jaunmuižas iela 3, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 65
17. Par zemes gabalu sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 66
18. Par saimniecības „Līņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 67
19. Par saimniecības „Silarāji”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 68
20. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 69
21. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 70
22. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 71
23. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 72
24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 73
25. Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu saskaņošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 74
26. Par izmaiņām Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 75
Informāciju sagatavoja: Eva Pole, Skrundas novada domes sekretāre