Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

29. maijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” Apvienotajā komiteju sēdē Admin.nod.vad. I. Freimane 108
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 109
3. Par pašvaldības īpašuma īrnieka parāda apmaksu A/S „Latvijas Gāze” Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 110
4. Par biedrības „Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētājas Ilonas RĪTIŅAS iesniegumu   Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 111
5. Par biedrības „Lejaskurzeme” valdes priekšsēdētājas Sanitas UKAVICAS iesniegumu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 112
6. Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja Gunāra RESNĀ iesniegumu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 113
7. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 114
8. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 115
9. Par dzīvokļu apvienošanu un adreses piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 116
10. Par ēkas „Ražotnes”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 117
11. Par saimniecības „Dižvormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 118
12. Par saimniecības „Jaunspundiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 119
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lejas Dziedoņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 120
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Klētnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 121
15. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Galamieži”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 122
16. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Vormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 123
17. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Krogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 124
18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 125
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 126
20. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 127
21. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 128
22. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 129
23. Par grozījumiem noteikumos „Kārtība Skrundas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās” Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 130
24. Par Skrundas novada pirmsskolas rotaļu grupu pie izglītības iestādēm darbu vasarā Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 131