Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

26. jūnijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Grozījumi 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nodaļas vad. I. Muceniece 136
2. Par Skrundas novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nodaļas vad. Z. Eglīte 137
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 138
4. Par Austras OSVALDES iesniegumu   Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 139
5. Par izglītības iestāžu un pašvaldības iestādes „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” virtuvju telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 140
6. Par grozījumiem Skrundas novada domes 24.04.2014. sēdes (prot. Nr. 5, 2.§) lēmumā „Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 141
7. Par grozījumiem Skrundas novada domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 4.§) lēmumā „Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 142
8. Par grozījumiem Skrundas novada domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 28.§) lēmumā „Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 143
9. Par Nīkrāces pamatskolas direktores Svetlanas RUMPES iesniegumu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 144
10. Par dzīvokļu uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 145
11. Par adreses „Dīriņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 146
12. Par zemes vienības daļas „Kaimiņi”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu un dalītā lietošanas mērķa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 147
13. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Klētnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 148
14. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 149
15. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 150
16. Par dzīvokļa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 151
17. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 152
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 153
19. Par bibliotēku stratēģisko plānu 2014.-2017.gada apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglīt. un kult. jaut. komiteja 154