Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

31. jūlijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 164
2. Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projektam “Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība" Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 165
3. Par piedalīšanos projektā “Es vēroju, tu vēro, viņi vēro!” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 166
4. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 167
5. Par zemes vienības izdalīšanu un nodošanu atsavināšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 168
6. Par zemes vienības “Austrumi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, dalītā lietošanas mērķa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 169
7. Par zemes vienības izdalīšanu ēkas Darbnīcas ielā 3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzturēšanai un nodošanu atsavināšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 170
8. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai “Biķernieki 1”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 171
9. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Lejas Dziedoņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 172
10. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 173
11. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 174
12. Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 175
13. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 176