Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

25. septembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2014 “Grozījumi 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos  Nr. 1/2014 “Skrundas novada pašvaldības 2014. gada budžets”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 198
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 199
3. Par Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2014. - 2016. gadam apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Izpilddirektors G. Putniņš 200
4. Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta iesniegumu    Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 201
5. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un angāram - noliktavai Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 202
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Kazaiši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 203
7. Par saimniecības “Saulītes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 204
8. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 205
9. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 206
10. Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 207
11. Par zemes vienību platību precizēšanu Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 208
12. Par Rudbāržu pagasta padomes 20.04.2009. sēdes (prot. Nr. 5, 11.§) lēmuma “Par lietošanas tiesību izbeigšanu, jaunu nosaukumu piešķiršana” 6. un 8.punkta grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 209
13. Par Nīkrāces pagasta padomes 24.02.2009. sēdes (prot. Nr. 2, 1.§) lēmuma “Par lietošanas tiesību izbeigšanu” 2. un 5.punkta grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 210
14. Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 25.01.2007. sēdes (prot Nr. 1, 13.§) lēmuma “Par lietošanas tiesību izbeigšanos” pielikuma 2. un 5.punkta grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 211
15. Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.02.2009. (prot. Nr.2, 8.§) lēmuma “Par lietošanas tiesību izbeigšanu” grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 212
16. Par Skrundas novada domes 28.07.2011. sēdes (prot. Nr.10, 14.§) lēmuma “Par lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma Nr.8, 1.punkta grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 213
17. Par Skrundas novada domes 29.05.2014. sēdes (prot. Nr.6, 18.§) lēmuma “Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā” grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 214
18. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 215
19. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības noteikumos “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 216
20. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr.8/2011 “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs” Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 217
21. Par Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 218
22. Par Skrundas novada interešu izglītības jautājumu, programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales kārtības komisijas apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 219
23. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 220
24. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 221
25. Par dzīvokļa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 222
26. Par īres līguma pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 223
27. Par īres līgumu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 224