Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

21. oktobrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr. 6/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2015.gadā” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 229
2. Par Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes  (prot. Nr. 3, 7.§) lēmuma  „Par piedalīšanos projektos” 2.1., 2.3. un 2.5.punkta grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 230
3. Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 231
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 232
5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 233
6. Par zemes reformas pabeigšanu Skrundas pilsētā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 234
7. Par saimniecības „Kvieši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes vienības pievienošanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 235
8. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu Pils iela 4B, Skrunda, Skrundas novads Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 236
9. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un smilts atradnei „Kamenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Būvvaldes vadītājs K. Dzenis 237
10. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 238
11. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 239
12. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 240
13. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 241
14. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 242
15. Par grozījumiem Skrundas novada domes 25.09.2014. sēdes (prot. Nr. 14, 31.§) lēmumā „Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu”   Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 243  
16. Par naudas balvas piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 244
         
IEBALSOT      
17 Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr.KPFI-15.3/104“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā” īstenošanai   Finanšu nod. vad. I. Muceniece 245
18. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr.KPFI-15.3/123“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” īstenošanai   Finanšu nod. vad. I. Muceniece 246
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā   Nodokļu admin. A. Kāpiņa 247
20. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas amatu sarakstos   Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 248