Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

27. novembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes (prot. Nr. 3, 7.§) lēmuma „Par piedalīšanos projektos” 2.3. un 2.5.punktu grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 258
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 259
3. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Izpilddirektors G. Putniņš 260
4. Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību Apvienotajā komiteju sēdē Izpilddirektors G. Putniņš 261
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 262
6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 263
7. Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 264
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Rudzīši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 265
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Ūlupi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 266
10. Par zemes ierīcības projekta lietas „Skribaiši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 267
11. Par zemes vienību iznomāšanu „Apkopes punkts”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 268
12. Par adrešu maiņu Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 269
13. Par saimniecības „Jaunsmilgas”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 270
14. Par nekustamā īpašuma „Ķēvalas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 271
15. Par adreses „Vormsātes pils”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 272
16. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vidējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošajās iestādēs” Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod. vad. p.i. D. Grāvele 273
17. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 274
18. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 275
19. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 276
20. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 277
21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 278
             
IEBALSOT      
22. Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām   Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 279
23. Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 280