Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

18. decembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par maksāšanas kārtības noteikšanu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju dzīvojamās telpas īrniekiem Skrundas novada administratīvajā teritorijā Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddirektors G. Putniņš 284
2. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 285
3. Par grozījumiem Skrundas novada domes 27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19, 24.§) lēmumā „Par Skrundas novada domes pārstāvja izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona kopsapulcē un Attīstības padomē” Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 286
4. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Skrundas kultūras nama direktori Loretu ROBEŽNIECI    Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 287
5. Par SIA „TV KURSA” valdes priekšsēdētāja Alana PERŠEVICA iesniegumu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod. vad. I. Muceniece 288
6. Par saimniecības „Dravnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 289
7. Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un zemes vienības platības noteikšanu ēkas „Kūdras purva darbnīca”, Skrundā, Skrundas novadā, uzturēšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 290
8. Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un zemes vienības platības noteikšanu ēku Zibens ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, uzturēšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 291
9. Par zemes vienību platību precizēšanu Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 292
10. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei „Jaunpriedkalni”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Būvvaldes vadītājs K. Dzenis 293
11. Par rekultivācijas veida saskaņošanu smilts atradnei „Jaunpriedkalni”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Būvvaldes vadītājs K. Dzenis 294
12. Par pirmsskolas rotaļu grupas slēgšanu Raņķu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 295
13. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 296
14. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 297
15. Par īres līguma pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 298
16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 299
             
IEBALSOT      
17. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekles Gunas SKREBELES iesniegumu   Pašvaldības izpilddirektors G. Putniņš 300