Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

29. janvārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2015 „Skrundas novada pašvaldības 2015. gada budžets” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod. vad. I. Muceniece 2
2. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Skrundas novadā” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu administratore A. Kāpiņa 3
3. Par debitoru komunālo maksājumu parādu norakstīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Grāmatvede, kasiere I. Flugrāte 4
4. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 5
5. Par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 6
6. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar Skrundas Profesionālo vidusskolu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 7
7. Par Skrundas novada domes 27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19, 12.§) lēmuma „Par adrešu maiņu Skrundas novadā” 2.6. un 2.7.punktu grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 8
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Birznieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 9
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Kojnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 10
10. Par dzīvokļa „Granti”-3, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 11
11. Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 12
12. Par ēku Bānīša ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 13
13. Par zemes gabala „Kūdras purva darbnīca”, Skrundā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 14
14. Par rekultivācijas veida saskaņošanu smilts-grants un smilts atradnei „Kamenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Būvvaldes vadītājs K. Dzenis 15
15. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2015 „Grozījumi 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē p/a „Sociālais dienests” direktore A. Vītola 16
16. Par izmaiņām Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 17
17. Par Skrundas vidusskolas iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12. klašu izglītojamajiem Skrundas vidusskolā” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Skrundas vidusskolas direktors A. Zankovskis 18
18. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 19
19. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 20
20. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 21
21. Par īres līguma pārslēgšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 22
22. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 23
             
IEBALSOT      
23. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015. gadam   Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 24
24. Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai   Jaunatnes lietu spec. B. Eversone 25
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre