Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

26. februārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2015.gadam Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 28
2. Par debitoru parādu norakstīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddirektors G. Putniņš 29
3. Par valsts un kancelejas nodevas samaksu par nekustamā īpašuma „Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddirektors G. Putniņš 30
4. Par noteikumu „Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) un komandēto personu komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 31
5. Par saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Grozījumi 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 32
6. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 33
7. Par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 34
8. Par adreses maiņu nekustamam īpašumam „Sierotava”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 35
9. Par zemes gabala „Pie Bitēm”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, nosaukuma un adreses piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 36
10. Par robežu precizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 37
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Mūrnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 38
12. Par zemes ierīcības projekta lietas „Kojnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 39
13. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Zem dārziņiem”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 40
14. Par rezerves zemes gabala „Purva laukums”, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu, zemes gabala pievienošanu un adrešu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 41
15. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Jaunvidenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 42
16. Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 43
17. Par ēku Skrundas novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 44
18. Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikums” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē p/a "Sociālais dienests" direktore A.Vītola 45
19. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2015 „Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novadā” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē p/a "Sociālais dienests" direktore A. Vītola 46
20. Par projekta iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fondam Apvienotajā komiteju sēdē Jaunatnes lietu speciāliste B. Eversone 47
21. Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības metodiķe D. Grāvele 48
22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 49
23. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 50
24. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 51
25. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 52
26. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 53
27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 54
             
IEBALSOT      
28. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijā   Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 55
29. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu   Tehniskā sekretāre D. Buķele 56
30. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Cieceres ielā 8A, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu     Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 57
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre