Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

26. martā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par SIA „Skrundas TV” 2014.gada pārskata apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē SIA „Skrundas TV” valdes priekšsēdētājs A.Perševics 62
2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2014.gada pārskata apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekle G.Skrebele 63
3. Par Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 64
4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 65
5. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu  Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 66
6. Par zemes ierīcības projekta lietas „Kazaiši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 67
7. Par zemes ierīcības projekta lietas Mūrnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 68
8. Par zemes ierīcības projekta lietas „Ūlupi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 69
9. Par zemes ierīcības projekta lietas „Rudzīši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 70
10. Par zemes gabalu Skrundā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 71
11. Par zemes gabala daļas Skrundā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, zemes gabala sadalīšanu un adrešu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 72
12. Par dzīvokļa Parka ielā 1-6, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 73
13. Par saimniecības  „Mazputni”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 74
14. Par nekustamā īpašuma „Braslas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 75
15. Par zemes vienības „Pīles”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, dalītā lietošanas mērķa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 76
16. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 77
17. Par dzīvokļu „Saulstari”-20 un „Saulstari”-21, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu un vienotas adreses piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 78
18. Par dalību projektā „PROTI un DARI!” Apvienotajā komiteju sēdē Jaunatnes lietu speciāliste B.Eversone 79
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 80
20. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 81
21. Par dzīvokļa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 82
22. Par īres līgumu slēgšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 83
23. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 84
24. Par īres līgumu pārslēgšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 85
25. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 86
26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 87
             
IEBALSOT      
27. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu   Tehniskā sekretāre D. Buķele 88
28. Par zemes ierīcības projekta lietas „Bergi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu     Zemes lietu spec. N.Danenbergs 89
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre