Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

30. aprīlī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par aprūpes mājās pakalpojuma finansēšanu pēc projekta „Samariešu atbalsts mājās” noslēgšanās Apvienotajā komiteju sēdē p/a „Sociālais dienests” direktore A.Vītola 92
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu administratore A.Kāpiņa 93
3. Par īres un komunālo maksājumu parādu norakstīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Grāmatvede S.Balcere 94
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 95
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas atcelšanu un pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 96
6. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu  Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 97
7. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu  Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 98
8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 99
9. Par telpu nomu ģimenes ārsta vajadzībām Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 100
10. Par nekustamā īpašuma telpu nomas līguma izbeigšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 101
11. Par adreses Raiņa iela 26, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu un ēku uzņemšanu pašvaldības bilancē Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 102
12. Par adreses Cieceres ielā 8, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 103
13. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 104
14. Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” darbu vasarā Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I.Flugrāte 105
15. Par Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I.Flugrāte 106
16. Par Skrundas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I.Flugrāte 107
17. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 108
18. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 109
19. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 110
20. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 111
21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 112
IEBALSOT      
22. Par Skrundas novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu   Finanšu nod.vad. I.Muceniece 113
23. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāju Daini Eisaku   Administratīvo lietu nod.vad. I.Freimane 114
24. Par AS „Sadales tīkls” būvniecības ieceres „110/20 kv (kilovoltu) apakšstacijas Skrunda”publisko apspriešanu     Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 115
25. Par grozījumiem Nīkrāces pamatskolas nolikumā     Izglītības nod.vad. I.Flugrāte 116
26. Par pamatlīdzekļu nodošanu lietošanā SIA „Skrundas komunālā saimniecība”     Izpilddirektors G.Putniņš 117
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre