Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

28. maijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada pagastu teritorijās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas rezultātā iegūto ieņēmumu sadalījumu un piešķiršanu attiecīgo pagastu infrastruktūras sakārtošanai Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I.Muceniece 120
2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Izpilddirektors G.Putniņš 121
3. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 122
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 123
5. Par dzīvokļa „Saulstari” – 14, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 124
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Asari”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 125
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Beņķīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 126
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma Pils ielā 4A, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 127
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Robežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 128
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 3, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 129
11. Par saimniecības „Macīši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 130
12. Par Skrundas novada pirmsskolas rotaļu grupu pie izglītības iestādēm darbu vasarā  Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I.Flugrāte 131
13. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I.Flugrāte 132
14. Par Skrundas novada bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu  Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I.Flugrāte 133
15. Par Skrundas novada bibliotēku datoru un interneta pieejas punktu izmantošanas noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I.Flugrāte 134
16. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 135
17. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 136
18. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 137
19. Par dzīvokļa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 138
20. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 139
21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 140
IEBALSOT      
22. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidenta apstiprināšanu   Izpilddirektors G.Putniņš 141
23. Par Skrundas novada izglītības iestāžu un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra virtuves telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai   Tehniskā sekretāre D.Buķele 142
24. Par saimniecības „Kamenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu     Zemes lietu spec. N.Danenbergs 143
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai     Zemes lietu spec. N.Danenbergs 144
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre