Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

25. jūnijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 148
2. Par valsts budžeta dotācijas pieprasījumu Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 149
3. Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja Gunāra RESNĀ iesniegumu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I.Muceniece 150
4. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I.Freimane 151
5. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D.Buķele 152
6. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu  Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D.Buķele 153
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Akmentiņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 154
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Biķernieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 155
9. Par zemes ierīcības projekta lietas „Asari”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 156
10. Par saimniecības „Gundegas”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 157
11. Par saimniecības „Gobas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 158
12. Par saimniecības „Līvi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 159
13. Par saimniecības „Mežmaļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 160
14. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Dzeldas centrs”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, adreses piešķiršanu un depo ēkas uzņemšanu pašvaldības bilancē Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 161
15. Par adreses piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 162
16. Par nekustamo īpašumu „Almeri” un „Jaunalmeri”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu, vienotas adreses un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 163
17. Par zemes vienības Graudu ielā 9, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, platības izmainīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 164
18. Par zemes vienības „Pīles”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa precizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 165
19. Par Skrundas novada domes 30.09.2010. sēdes (prot. Nr. 16, 14.§) lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos” pielikuma punkta „Inkužas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, atcelšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 166
20. Par atklāta konkursa izsludināšanu uz vakanto Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktora amatu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 167
21. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 168
22. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 169
23. Par dzīvokļa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 170
24. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 171
25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 172
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre