Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 30. jūlijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu administratore A. Kāpiņa 173
2. Par koplietošanas meliorācijas sistēmu, kurai plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 174
3. Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 175
4. Par piedalīšanos Zivju fonda projektu konkursā Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 176
5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu  Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 177
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 178
7. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 179
8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 180
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma Cieceres ielā 2A, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 181
10. Par zemes ierīcības projekta lietas „Skrundas arodvidusskola”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 182
11. Par adreses piešķiršanu ēkām „Veccepļi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 183
12. Par saimniecības „Reimaņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam „Vecburtnieki” Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 184
13. Par saimniecības „Rogas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam „Vecburtnieki” Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 185
14. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 186
15. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 187
16. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 188
17. Par īres līguma pārslēgšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 189
18. Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 190
19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 191
IEBALSOT      
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Kalna Kušaiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 192
21. Par zemes vienības „Jaunciecere”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 193
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre