Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 27. augustā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par biedrības „Mini SD” valdes priekšsēdētājas Andas VĪTOLAS iesniegumu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I.Muceniece 197
2. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu koplietošanas meliorācijas sistēmai „Dārzi purvā”, Skrundā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Projektu vadītāja G.Rubežniece-Zute 198
3. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D.Buķele 199
4. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības ceļu fonda komisijas sastāvā Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 200
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Krievkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 201
6. Par nekustamo īpašumu apvienošanu un vienotas adreses piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 202
7. Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Grozījumi 2011.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.6/2011 „Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 203
8. Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2012 „Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 204
9. Par grozījumiem Jaunmuižas pamatskolas nolikumā  Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I.Flugrāte 205
10. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 206
11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 207
12. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 208
13. Par dzīvojamās telpas maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 209
             
IEBALSOT      
14. Par grozījumiem Skrundas novada domes 30.07.2015. sēdes (prot. Nr.12, 22.§) lēmumā „Par zemes gabala Ventas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu ar apbūves tiesībām”   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 210
15. Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 211
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Šķēpeļi”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai     Zemes lietu spec. N. Danenbergs 212
17. Par saimniecības „Burtnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam „Fazāni”     Zemes lietu spec. N. Danenbergs 213
18. Par saimniecības „Zikmaņa Ventaskalni”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam „Pūces”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 214
19. Par zemes vienību apvienošanu, vienota nosaukuma un adreses „Kastaņu aleja”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 215
20. Par nosaukuma un adreses maiņu zemes vienībai „Zemdegas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un vienotas adreses piešķiršanu   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 216
21. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu   Projektu vadītāja G.Rubežniece-Zute 217
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre