Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 24. septembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2015 „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Skrundas novada pašvaldības 2015.gada budžets”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 219
2. Par saistošo noteikumu Nr. 8/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2016.gadā” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu administratore A. Kāpiņa 220
3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Rudbāržu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 221
4. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 222
5. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 223
6. Par pašvaldības autoceļu nodošanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 224
7. Par zemes ierīcības projekta lietas „Akmentiņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 225
8. Par zemes ierīcības projekta lietas „Beņķīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 226
9. Par zemes ierīcības projekta lietas Cieceres ielā 2A, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 227
10. Par zemes ierīcības projekta lietas „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 228
11. Par saimniecības „Dižvormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 229
12. Par saimniecības „Ozoliņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 230
13. Par nekustamo īpašumu Darbnīcas ielā 3 un Graudu ielā 5, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu, vienotas adreses un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 231
14. Par dzīvokļa Ventas ielā 6-4, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 232
15. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei „Alši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Būvvaldes vadītājs K. Dzenis 233
16. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 234
17. Par Skrundas Profesionālās vidusskolas bijušo audzēkņu transporta izdevumiem nokļūšanai uz Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 235
18. Par noteikumu „Par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja G. Stepanova 236
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 237
20. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 238
21. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 239
22. Par īres līguma pārslēgšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 240
23. Par dzīvojamās telpas maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 241
24. Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 242
25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 243
         
IEBALSOT      
26. Par zemes ierīcības projekta lietas „Šķēpeļi”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 244
27. Par grozījumiem Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā     Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 245  
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre