Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 26. novembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par viena cilvēka uzturēšanās maksas noteikšanu Valtaiķu aprūpes namā Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod. vad. I. Muceniece 271
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu administratore A. Kāpiņa 272
3. Par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programmas 2016.–2020.gadam un Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” attīstības programmas 2016.–2020.gadam apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 273
4. Par saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 274
5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu  Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 275
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Aizupji”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 276
7. Par zemes ierīcības projekta lietas „Dejas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 277
8. Par dzīvokļa Kuldīgas ielā 11-5, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 278
9. Par adrešu precizēšanu zemes vienībām „Ceļmalas” un „Ventas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 279
10. Par zemes vienības „Dižnoras”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 280
11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 281
12. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 282
13. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 283
14. Par dzīvojamās telpas maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 284
15. Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 285
16. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 286
17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 287
IEBALSOT      
18. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu   Attīstības komiteja 288
19. Par zemes ierīcības projekta lietas „Robežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 289
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre