Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 30. decembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par saistošo noteikumu Nr. 10/015 “Grozījumi 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos  Nr. 1/2015 “Skrundas novada pašvaldības 2015. gada budžets”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 292
2. Par Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu 2016.gadam Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 293
3. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 294
4. Par konceptuālu atbalstu galvojuma piešķiršanai SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kanalizācijas vada izbūves projektam Skrundas pilsētā  Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 295
5. Par Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddirektors G. Putniņš 296
6. Par kritēriju apstiprināšanu grants seguma ceļu būvniecībai vai pārbūvei Skrundas novadā Attīstības komitejas sēdē Projektu vad. G. Rubežniece-Zute 297
7. Par īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 298
8. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei “Munčukalns, III iecirknis”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Skrundas būvvaldes vad. K. Dzenis 299.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles atcelšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 300.
10. Par adreses piešķiršanu ēkai Noliktavas ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 301.
11. Par zemes vienības “Kaltenieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, dalītā zemes lietošanas mērķa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 302.
12. Par saimniecības “Ragāres”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 303.
13. Par dzīvojamās mājas Dārza ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai un īres maksas noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 304.
14. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 305.
15. Par īres līgumu pārslēgšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 306.
16. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 307.
17. Par dzīvokļa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 308.
18. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 309.
19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 310.
20. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 311.
21. Par Skrundas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmuma (prot. Nr. 18, 14.§) “Par dzīvojamās telpas maiņu” precizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 312.
           
INFORMĀCIJAI Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ritvara STEPANOVA iesniegums par iespēju noteikt ieejas maksu pašvaldības īpašumā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un ierosinājums amatu sarakstā izveidot štata vietu “Ēkas un teritorijas uzraugs” kārtības uzturēšanai konkrētā teritorijā.          
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre