Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 28. janvārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2016 “Skrundas novada pašvaldības 2016.gada budžets” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 1
2. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2016.gadā Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 2
3. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles Dzintras GEKAS – VASKAS iesniegumu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 3
4. Par maksas noteikšanu pastkaršu kolekcijai Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nodaļas vadītāja Z. Eglīte 4
5. Par ieejas maksas noteikšanu teritorijā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 5
6. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā Attīstības komitejas sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane, Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 6
7. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 7
8. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2016 “Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Skrundas būvvaldes vad. K. Dzenis 8
9. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2016 “Grozījumi 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11/2012 “Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Skrundas būvvaldes vad. K. Dzenis 9
10. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2016 “Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Skrundas būvvaldes vad. K. Dzenis 10
11. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 11
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā ielā 9, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, atsavināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 12
13. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 13
14. Par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 14
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Raiņa iela, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 15
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Bānīša iela, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 16
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Liepājas iela, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 17
18. Par nosaukumu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 18
19. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 19
20. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 20
21. Par īres līgumu pārslēgšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 21
22. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 22
23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 23
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre