Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 25. februārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par turpmāku dalību Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projektu iesniegumu atlasē ar Skrundas aglomerācijas kanalizācijas vada izbūves projektu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 32
2. Par prioritāri atjaunojamiem grants seguma ceļiem Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē projektu vadītāja G. Rubežniece - Zute 33
3. Par debitoru parādu norakstīšanu Apvienotajā komiteju sēdē grāmatvede S. Balcere 34
4. Par Skrundas novada pašvaldības automašīnas GAZ 66 (izlaides gads 1976.), valsts reģistrācijas Nr. AV 8737, atsavināšanu un nodošanu metāllūžņos Apvienotajā komiteju sēdē pašvaldības izpilddirektors G.Putniņš 35
5. Par dzīvojamās ēkas un šķūņa Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, nojaukšanu Apvienotajā komiteju sēdē Skrundas būvvaldes vad. K. Dzenis 36
6. Par dzīvojamās ēkas Liepājas ielā 13A, Skrundā, Skrundas novadā, nojaukšanu Attīstības komitejas sēdē Skrundas būvvaldes vad. K. Dzenis 37
7. Par telpu Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 38
8. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 39
9. Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Apvienotajā komiteju sēdē jaunatnes lietu speciāliste B. Eversone 40
10. Par maksas noteikšanu suvenīriem ar Skrundas simboliku Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nodaļas vad. Z. Eglīte 41
11. Par adreses piešķiršanu jaunbūvei – dzīvojamai mājai “Medāres”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 42
12. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai un pievienošanu zemes vienībai “Ausmas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 43
13. Par zemes vienības “Ausmas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 44
14. Par adreses piešķiršanu un ēkas uzņemšanu pašvaldības bilancē Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 45
15. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 46
16. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 47
17. Par īres līgumu pārslēgšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 48
18. Par dzīvokļa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 49
19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 50
20. Par Skrundas novada domes 24.09.2015. sēdes lēmuma (prot. Nr. 15, 25.§) “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 3.5.punkta atcelšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 51
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre