Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 24. martā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 65
2. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 66
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā ielā 9, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 67
4. Par individuālās apkures ierīkošanu pašvaldības nekustamajā īpašumā Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 68
5. Par maksas pakalpojuma noteikšanu pašvaldības specializētā transporta izmantošanai Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nodaļas vad. I. Muceniece 69
6. Par dzīvokļa Kušaiņu ielā 2-5, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 70
7. Par saimniecības “Mežmaļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 71
8. Par saimniecības “Dejas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 72
9. Par saimniecības “Lapiņas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 73
10. Par zemes vienības “Silaine”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, platības precizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 74
11. Par adreses piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 75
12. Par adreses precizēšanu nekustamam īpašumam “Minerāli”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 76
13. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 77
14. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 78
15. Par īres līgumu pārslēgšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 79
16. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 80
17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 81
18. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2016 “Skrundas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 82
19. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2016 “Grozījumi 2011.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 83
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre