Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 28. aprīlī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
Informācijai: Egils ERNSTSONS par nekustamā īpašuma nodokli īpašumam “Lūdiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā      
1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2015.gada pārskata un SIA “Skrundas TV” 2015.gada pārskata apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 87
2. Par Skrundas novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 88
3. Par Skrundas nobada pašvaldības iestādi “Alternatīvās aprūpes dienas centrs” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 89
4. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par amatu savienošanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 90
5. Par maksas noteikšanu Skrundas pilsētas 20-gadei veltītam foto albūmam Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 91
6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 92
7. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 93
8. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 94
9. Par Skrundas novada pašvaldības noteikumi “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Skrundas novada pašvaldībā” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 95
10. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2016 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 96
11. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2016 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības  2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglītības un kult. jautājumu komiteja 97
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 98
13. Par nekustamā īpašuma “Kalna Kušaiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 99
14. Par nekustamā īpašuma “Āres”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 100
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunzīlmaņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 101
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Mazputni”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 102
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Aizpori”, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 103
18. Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam “Daudzīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 104
19. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 105
20. Par nekustamā īpašuma “Ķormaņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 106
21. Par Skrundas novada domes 24.09.2015. sēdes (prot. Nr. 15, 6.§) lēmuma “Par pašvaldības autoceļu nodošanu” grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 107
22. Par lūgumu dzēst zemesgrāmatā aizlieguma atzīmi atsavināt nekustamos īpašumus “Klūgkalni”, kadastra Nr. 6229 013 0087, un “Torņpumpuri”, kadastra Nr. 6229 013 0089, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ieguldot to SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, pamatkapitālā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 108
23. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 109
24. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 110
25. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 111
26. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 112
27. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 113
28. Par Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 114
29. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nodaļas vad. I. Flugrāte 115
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre