Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 26. maijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par nekustamā īpašuma “Ezeriņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu  Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 117
2. Par adreses Raiņa iela 35, Skrundā, Skrundas novadā, piešķiršanu   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 118
3. Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības zemes vienībai  Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 119
4. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 120
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 121
6. Par smilts-grants, smilts atradnes “Jaunliekmaņi”, rekultivācijas veida saskaņošanu Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā  Apvienotajā komiteju sēdē Skrundas būvvaldes vad. K. Dzenis 122
         
  IEBALSOT      
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu    Tehniskā sekretāre D. Buķele 123
8. Par vienotas adreses Graudu iela 9, Rudbārži, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu     Zemes lietu spec. N. Danenbergs 124
9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu    Admin. lietu nod. vad. I. Freimane 125
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre