Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 30. jūnijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2016 “Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 “Skrundas novada pašvaldības 2016.gada budžets”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod. vad. I. Muceniece 139
2. Par Skrundas novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 140
3. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 141
4. Par Skrundas novada teritoriālā iedalījuma vienību Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta robežu grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 142
5. Par nekustamā īpašuma “Karpas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 143
6. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu   Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 144
         
IEBALSOT      
7. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Kalna Kušaiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 145
8. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu      Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 146
9. Par Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva maiņu   Dzīvokļu komisijas priekšsēd. A. Vītola 147
           
INFORMĀCIJAI        
Par siltumenerģijas tarifa izmaiņām (A. Piļecka iesniegums) Informē SIA “Skrundas komunālā saimniecība”    
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre