Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 28. jūlijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 148
2. Par finansējumu nekustamā īpašuma “Klūgkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ēkas (kadastra apzīmējums 6229 013 0018 012) virszemes būvelementu nojaukšanai Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 149
3. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei “Erlati”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā   Apvienotajā komiteju sēdē Skrundas būvvaldes vad. K. Dzenis 150
4. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 151
5. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā” realizācijai   Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 152
6. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta “Meliorācijas sistēmas “Dārzi purvā” pārbūve Skrundā” realizācijai Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 153
7. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursā ar projektu “Dzīve sakoptā vidē – labākai nākotnei!” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nodaļas vad. Z. Eglīte 154
8. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursā ar projektu “Dabas tūrisms visiem” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nodaļas vad. Z. Eglīte 155
9. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursā ar projektu “Apmeklē Ventas upi” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nodaļas vad. Z. Eglīte 156
10. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursā ar projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nodaļas vad. Z. Eglīte 157
11. Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projektu konkursā ar projektu “Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1.kārta” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nodaļas vad. Z. Eglīte 158
12. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Jaunzīlmaņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 159
13. Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses un nosaukuma “Bites 1”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 160
14. Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses un nosaukuma Parka iela 3B, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 161
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre