Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 25. augustā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par papildinājumu 28.07.2016. domes lēmumam Prot. Nr. 10, 1.§, par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Mežaine”, Raņķu  pagastā, Skrundas novadā, nodošanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā Apvienotajā komiteju sēdē Admin. lietu nod. vad. I. Freimane   148
2. Par grozījumiem Skrundas novada domes 28.07.2016. sēdes (prot. Nr. 10, 2.§) lēmumā “Par finansējumu nekustamā īpašuma „Klūgkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ēkas (kadastra apzīmējums 6229 013 0018 012) virszemes būvelementu nojaukšanai un  notekūdeņu attīrīšanas sistēmas atjaunošanai” Apvienotajā komiteju sēdē Būvinspektore I. Heidena   149
3. Par piedalīšanos projektā “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība Saldus novadā un Skrundas novada Rudbāržu pagastā” Apvienotajā komiteju sēdē Projektu speciāliste K. Vērdiņa 150
4. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu  Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 151
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 11-5, Skrundā, Skrundas novadā, pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 152
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaundāvi”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 153
7. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu “Trīsuļi”, Skrundas pagastā Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 154
8. Par zemes vienības Raiņa ielā 26, Skrundā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 155
9. Par zemes vienības „Attīrīšanas iekārtas „Kušaiņi””, Skrundas  pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 156
10. Par nekustamā īpašuma „Ruzaikas”, Rudbāržu  pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu,  jauna nosaukuma un adreses piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs   157
11. Par “Skrundas novada Mākslas studija” dibināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 158
12. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Izglītības iestāžu amatu sarakstos Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 159
13. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē SIA “Skrundas komunālā saimniecība” Valdes locekle G. Skrebele 160
Informāciju sagatavoja: Inga Freimane, Administratīvo lietu nodaļas vadītāja