Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 29. septembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par papildinājumiem Skrundas novada domes 28.07.2016. sēdes (prot. Nr. 10., 1.§) lēmuma “Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 178
2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 179
3. Par telpu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu patapinājumā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknim   Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 180
4. Par telpu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu saistību pārņemšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 181
5. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017.gadā” apstiprināšanu     Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 182
6. Par nosaukuma maiņu Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 183
7. Par nosaukuma un adreses Graudu iela 7, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 184
8. Par pašvaldības autoceļa “6278B011 Līdumnieki Rudbāržu robeža”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un atdalītās daļas izslēgšanu no autoceļu reģistra Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 185
9. Par ēkas Graudu ielā 4, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu pašvaldības bilancē Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 186
10. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu Pils ielai 4A, Skrundā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 187
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalēju ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu valdījumā Skrundas novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 188
12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 189
13. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 190
14. Par licences izsniegšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Freimane 191
15. Par grozījumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolas noteikumos “Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamiem Skrundas vidusskolā” Apvienotajā komiteju sēdē   192
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre