Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 27. oktobrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2016 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 “Skrundas novada pašvaldības 2016.gada budžets”” apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod. vad. I. Muceniece 198
2. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma laušanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 199
3. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 200
4. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses Noliktavas iela 8, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 201
5. Par zemes vienības platības precizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 202
6. Par nekustamā īpašuma “Sniedzes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 203
7. Par licences izsniegšanu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 204
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre