Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 24. novembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par pilnvarojumu sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus un līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”    Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 210
2. Par deleģēšanas līguma par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 211
3. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 212
4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 213
5. Par zemes vienības nomas līguma Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 214
6. Par zemes vienības “Trīsuļi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dalītā zemes lietošanas mērķa noteikšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 215
7. Par zemes vienības daļas “Savenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 216
8. Par adrešu precizēšanu Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 217
9. Par vienotas adreses Graudu iela 2, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 218
10. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par amatu savienošanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 219
11. Par grozījumiem Nīkrāces pamatskolas Bērnu rotaļu un attīstības centra nolikumā Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nodaļas vad. I. Flugrāte 220
12. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglīt. un kult. jaut. komiteja 221
         
IEBALSOT      
13. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu     Tehniskā sekretāre D. Buķele 222
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre