Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 29. decembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2016 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 “Skrundas novada pašvaldības 2016.gada budžets”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 227
2. Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2017.gadam Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 228
3. Par grozījumiem Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 229
4. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 230
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 231
6. Par Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora atbrīvošanu no amata Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 232
7. Par Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra automašīnas pārreģistrēšanu uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddir. G. Putniņš 233
8. Par Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” dalību biedrībā “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” Apvienotajā komiteju sēdē p/a “Sociālais dienests” dir. A. Vītola 234
9. Par dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” un izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 235
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas atcelšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 236
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 237
12. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 238
13. Dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 239
14. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 240
15. Par zemes vienību platību precizēšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 241
16. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 242
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 243
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašum XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 244
19. Par zemes vienības daļas XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 245
20. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 246
21. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāvā Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 247
22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 248
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre