Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 26. janvārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par sūdzību par Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2016.gada 20.decembra lēmumu attiecībā pret XXX Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglīt. un kult. jaut. komiteja 1
2. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2017 “Skrundas novada pašvaldības 2017.gada budžets” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nodaļas vad. I. Muceniece 2
3. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2017.gadā Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nodaļas vad. I. Muceniece 3
4. Par pašvaldības atbalstu īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanā Apvienotajā komiteju sēdē Izpilddirektors G. Putniņš 4
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 5
6. Par struktūrvienības reģistrēšanu Skrundas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Apvienotajā komiteju sēdē Izpilddirektors G. Putniņš 6
7. Par adreses XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 7
8. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 8
9. Par adreses XXX Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 9
10. Par adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 10
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 11
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 12
13. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 13
14. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 14
15. Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 15
16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nodaļas vad. I. Freimane 16
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre