Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 23. februārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 25
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 26
3. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 27
4. Par garāžas nomas līguma izbeigšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 28
5. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 29
6. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu  Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 30
7. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 31
8. Par noteikumu “Par pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu” apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Admin.lietu nod. vad. I. Freimane 32
9. Par Skrundas novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra nolikuma apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Jaunatnes lietu spec. B. Eversone 33
10. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē p/a “Sociālais dienests” direktore A. Vītola 34
11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Admin.lietu nod. vad. I. Freimane 35
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre