Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 30. martā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 44
2. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līguma visā Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 45
3. Par nekustamā īpašuma Liepājas ielā 30, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 46
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 47
5. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 48
6. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu un pievienošanu nekustamajam īpašumam XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 49
7. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 50
8. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 51
9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Admin. lietu nod. vad. I. Freimane 52
10. Par labojumiem Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi”    Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 53
11. Par licences izsniegšanu pašvaldības struktūrvienībai “Mākslas studija”   Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 54
12. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 55
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre