Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 27. aprīlī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2016. gada pārskata un SIA “Skrundas TV” 2016. gada pārskata apstiprināšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 63
2. Par Skrundas novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod. vad. I. Muceniece 64
3. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 65
4. Par piedalīšanos kopprojektā “Tirgus kvartāla pārbūve Skrundā” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 66
5. Par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 67
6. Par izbraukuma tirdzniecību Skrundas svētkos Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 68
7. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 69
8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes gabalu pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 70
9. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 71
10. Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”     Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 72
11. Par adreses “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu    Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 73
12. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, adreses un nosaukuma maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 74
13. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam “XXX” Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 75
14. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 76
15. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 77
16. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 78
17. Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 79
18. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 80
19. Par zemes vienību Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 81
20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 82
21. Par Skrundas novada Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa saskaņošanu Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglīt. un kult. jaut. komiteja 83
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre