Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 29. jūnijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.   DARBA KĀRTĪBA
Nr. p. k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 1
2. Par Skrundas novada domes pārstāvju izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona kopsapulcē un Attīstības padomē    Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 2
3. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par amatu savienošanu    Apvienotajā komiteju sēdē Domes priekšsēd. L. Robežniece 3
4. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 4
5. Par Skrundas novada pašvaldības komisijām Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komisija 5
6. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017.gadam Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 6
7. Par aizņēmumu no Valts Kases projekta Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” īstenošanai Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod. vad. I. Muceniece 7
8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. R. Kronlaka 8
9. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 9
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Blantiņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 10
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ķioļi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai       Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 11
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Stabiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai       Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 12
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Laucenieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 13
14. Par Satiksmes ministrijas VAS “Latvijas dzelzceļš” personā lietošanā esošo nekustamo īpašumu Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 001 0057, sadalīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 14
15. Par nekustamā īpašuma “Purenes”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 15
16. Par nekustamā īpašuma “Austriņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 16
17. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai “Pankopi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 17
18. Par Skrundas novada domes 27.06.2013. sēdes (prot. Nr. 3, 14.§) lēmuma “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Paegļi”, Skrundā, Skrundas novadā, un nosaukuma piešķiršanu” 2.2.punkta grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 18
19. Par Skrundas novada domes 25.07.2013. sēdes (prot. Nr. 4, 21.§) lēmuma “Par zemes ierīcības projekta “Krasti”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu” 2.2.punkta grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 19
20. Par Skrundas novada domes 27.04.2017. sēdes (prot. Nr. 4, 23.§) lēmuma “Par zemes vienības daļas Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa noteikšanu” grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 20
21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 21
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre