Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 27. jūlijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Lēmuma projekta Reģ. Nr.
1. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresa un pārstāvniecību LPS domē Finanšu komitejā 29
2. Par Skrundas novada pašvaldības komisijām Attīstības komitejā 30
3. Par Skrundas novada vēlēšanu komisijas izveidi Attīstības komitejā 31
4. Par amata nosaukuma maiņu Finanšu komitejā 32
5. Par telpu nomas līguma pagarināšanu Finanšu komitejā 33
6. Par šķūnīša nomas līguma izbeigšanu Attīstības komitejā 34
7. Par nekustamā īpašuma “Druviņas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma  un adreses piešķiršanu Attīstības komitejā 35
8. Par nekustamā īpašuma „O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, adreses un nosaukuma maiņu Attīstības komitejā 36
9. Par zemes vienības daļas „Stabiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  zemes lietošanas mērķa noteikšanu Attīstības komitejā 37
10. Par zemes ierīcības projekta lietas „Vecmūrnieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, apstiprināšanu Attīstības komitejā 38
11. Par dzīvokļa Pērkona ielā 11-2, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Attīstības komitejā 39
12. ParTirdzniecības paviljona nojaukšanu Ventas ielā 14, Skrundā Finanšu komitejā 40
       
  IEBALSOT    
13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma iekārtošana Nīkrāces pagastā”   41
14. Par nekustamā īpašuma „Mārsili”, Rudbāržos, Rudbāržu  pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu   42
15. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu   43
       
  INFORMĀCIJAI    
  Par Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas zīmi “Atceries Lāčplēšus” Jaunsardzes un informācijas centrs Visas komitejas
Informāciju sagatavojusi: Inga Freimane, Skrundas novada pašvaldības Administratīvo lietu nodaļas vadītāja