Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 29.septembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.  
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Skrundas novada pašvaldības 2017.gada budžets”” apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nodaļas vad. I.Muceniece   66
2. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu      Apvienotajā komiteju sēdē Admin. lietu nod.vad. I. Freimane 67
3. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2018.gadā” apstiprināšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 68
4. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”  Apvienotajā komiteju sēdē Juriste G. Laizāne 69
5. Par noteikumu “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu  Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I.Flugrāte 70
6. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM  Apvienotajā komiteju sēdē Admin. lietu nod.vad. I. Freimane 71
7. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā Apvienotajā komiteju sēdē Admin. lietu nod.vad. I. Freimane 72
8. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” amatu sarakstā  Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I.Flugrāte 73
9. Par Skrundas novada pašvaldības Skrundas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 74
10. Par garāžas nomas līguma pagarināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 75
11. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā      Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 76
12. Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, piešķiršanu      Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 77
13. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 78
14. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu  Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 79
15. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā  Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 80
16. Par Skrundas novada domes 24.08.2017. sēdes (prot. Nr. 5, 13.§) lēmuma “Par adreses Stacijas iela 4A, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu” grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 81
17. Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 2017./2018.gada apkures sezonai Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 82
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre