Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š.g. 26. oktobrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības 2018.gada kalendāram  Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības noda.vad. Z. Eglīte 91
2. Par O. Kalpaka Rudbāržu sākumskolas Varoņu zāles un ēdamzāles telpu nomas maksu noteikšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 92
3. Par telpu nomas līguma izbeigšanu      Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 93
4. Par parādu par XXX īpašumā esošo dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX Apvienotajā komiteju sēdē Juriste G. Laizāne 94
5. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 95
6. Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Admin. lietu nod.vad. I. Freimane 96
7. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 97
8. Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 98
9. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā  Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 99
10. Par grozījumiem Skrundas novad pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikumā    Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 100
11. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu        Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja 101
12. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā” apstiprināšanu         Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja 102
13. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11/2017 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” apstiprināšanu      Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja 103
14. Par nolikuma “Par Skrundas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Admin.lietu nod.vad. I. Freimane 104
15. Par Skrundas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja 105
16. Par Skrundas pilsētas bibliotēkas darba laiku Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja 106
17. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja 107
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Admin.lietu nod.vad. I. Freimane 108
         
IEBALSOT      
19. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā   Sociālo, izglītības un kult.jautāj. komiteja 109
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre