Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 30. novembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.   DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu    Apvienotajā komiteju sēdē Admin. lietu nod.vad. I. Freimane 110
2. Par Skrundas kultūras nama struktūrvienību “Nīkrāces Saieta nams” Apvienotajā komiteju sēdē p/a “Sociālais dienests” direkt. A. Vītola 111
3. Par darba līguma pagarināšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Admin. lietu nod.vad. I. Freimane 112
4. Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam saskaņošanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 113
5. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 114
6. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 115
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 116
8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 117
9. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums””  Apvienotajā komiteju sēdē Domes sekret. E. Nudiena 118
10. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē p/a “Sociālais dienests” direkt. A. Vītola 119
11. Par Skrundas novada pašvaldības noteikumu “Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē p/a “Sociālais dienests” direkt. A. Vītola 120
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai          Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 121
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai         Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 122
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 123
15. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu     Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 124
16. Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 125
17. Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 126
18. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 127
19. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 128
20. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 129
21. Par zemes vienību apvienošanu un atrašanās vietas “6278D004 Egļu iela”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 130
22. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 131
23. Par adreses Ventas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu jaunbūvei – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 132
24. Par dzīvojamās mājas XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 133
25. Par adrešu maiņu ēkām Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 134
25. Par adrešu maiņu Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 135
26. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei XXX iecirknis XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Būvvaldes vad. K. Dzenis 136
27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Admin. lietu nod.vad. I. Freimane 137
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre