Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 28. decembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Skrundas novada pašvaldības 2017.gada budžets”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I.Muceniece 141
2. Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2018.gadam Apvienotajā komiteju sēdē Admin. lietu nod.vad. I. Freimane 142
3. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā     Apvienotajā komiteju sēdē Admin. lietu nod.vad. I. Freimane 143
4. Par Skrundas novada pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2018.gadā Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 144
5. Par konceptuālu atbalstu galvojumam SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kredīta ņemšanai projekta realizēšanai CFLA 4.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās iesniegumu atlases kārtā Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 145
6. Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddir. G. Putniņš 146
7. Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanā     Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 147
8. Par līguma par sadzīves atkritumu apglabāšanu slēgšanu ar SIA “Liepājas RAS”   Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 148
9. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13/2017 “Par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddir. G. Putniņš 149
10. Par telpu nomas līguma pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 150
11. Par nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, bezatlīdzības lietošanas termiņa pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 151
12. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 152
13. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā         Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 153
14. Par ēku “Priedaiņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nojaukšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 154
15. Par dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldības bilances     Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 155
16. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” precizēšanu   Apvienotajā komiteju sēdē p/a “Sociālais dienests direktore A. Vītola 156
17. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē p/a “Sociālais dienests direktore A. Vītola 157
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Admin. lietu nod.vad. I. Freimane 158