Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 25. janvārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par XXX iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddirektors G. Putniņš 1
2. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2018 “Skrundas novada pašvaldības 2018.gada budžets” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 2
3. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gadā     Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 3
4. Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” precizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē p/a “Sociālais dienests direktore A. Vītola 4
5. Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr. 12/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas  novada iedzīvotājiem”” precizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē p/a “Sociālais dienests direktore A. Vītola 5
6. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2018 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības sekretāre E. Nudiena 6
7. Par grozījumiem pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”     Apvienotajā komiteju sēdē p/a “Sociālais dienests direktore A. Vītola 7
8. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes cents” vadītāja apstiprināšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 8
9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 9
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 10
11. Par nekustamā īpašuma Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu apsaimniekošanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība”   Attīstības komitejas sēdē, Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 11
12. Par dzīvokļa Liepājas ielā 45-8, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 12
13. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu           Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 13
14. Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu     Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 14
15. Par adreses XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu      Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 15
16. Par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 16
17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 17
18. Par Skrundas novada pašvaldības politiski represēto lietu komisijas likvidēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 18
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre