Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 26. aprīlī plkst. 7.45 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada pašvaldības konsolidētā 2017. gada pārskata apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Galvenā grāmatvede G. Svara 63
2. Par aprūpes nama “Valtaiķi” direktoru Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 64
3. Par naudas līdzekļu piešķiršanu XXX     Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 65
4. Par izbraukuma tirdzniecību Skrundas svētkos Apvienotajā komiteju sēdē Skrundas kultūras nama direktore D. Ņuņēvica 66
5. Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Skrundas novadā” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 67
6. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 68
7. Par īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma grozījumiem Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 69
8. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2018 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 "Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs”” apstiprināšanu  Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nodaļas vad. I. Flugrāte 70
9. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu     Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nodaļas vad. I. Flugrāte 71
10. Par šķūņa uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6209 0030 153, Skrundā, Skrundas novadā, nojaukšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Būvvaldes vadītājs K. Upenieks 72
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 73
12. Par telpu nomas līguma izbeigšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 74
13. Par grozījumiem Skrundas novada domes 28.12.2017. sēdes (prot. Nr. 9, 19.§) lēmumā “Par telpu nodošanu nomā”   Apvienotajā komiteju sēdē Izpilddirektors G. Putniņš 75
14. Par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 76
15. Par zemes vienības iznomāšanu nekustamā īpašumā “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 77
16. Par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma “Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma XXX.punkta: “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, XXX atcelšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 78
17. Par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads, anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 79
18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 80
19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 81
         
IEBALSOT      
20. Par saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu aprūpes namā “Valtaiķi”   Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 82
21. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā   Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 83
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre