Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 31. maijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par piedalīšanos projektā “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas, Rudbāržu un Raņķu pagastā” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. G. Rubežniece-Zute 86
2. Par Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas slēgšanu Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nodaļas vad. I. Flugrāte 87
3. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018.gadam     Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 88
4. Par Nīkrāces pagasta bibliotēkas vadītājas apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 89
5. Par biedrības “Lejaskurzeme” valdes priekšsēdētājas Sanitas UKAVICAS iesniegumu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 90
6. Par pilnvarojumu sniegt sabiedriskos siltuma apgādes pakalpojumus un līguma par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu Skrundas pilsētā noslēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddirektors G. Putniņš 91
7. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddirektors G. Putniņš 92
8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 93
9. Par telpu nodošanu nomā Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 94
10. Par telpu nomas līguma izbeigšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 95
11. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 96
12. Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajam objektam Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 97
13. Par zemes gabala “Dārzi purvā”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 21.06.2017. nomas līguma Nr. 2.3.5.4/15/17 laušanu    Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 98
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – autoceļa “6278A001 Laidu ceļš”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 99
15. Par valsts nekustamo īpašumu – autoceļu “V1272 Rudbārži Rudbāržu internātskola”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 100
16. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 101
17. Par būvju īpašuma izveidošanu un nosaukuma “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 102
18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 103
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 104
20. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 105
21. Par nosaukuma “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu un zemes vienības statusa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 106
22. Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 107
23. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 108
24. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 109
25. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 110
26. Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 111
27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 112
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre