Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 26. jūlijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma proj.Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības “Ceļu fonda komisijas nolikums” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G.Putniņš

132

2.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - autoceļa „A9”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nodošanu  bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N.Danenbergs

 

 

133

3.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - autoceļa "P116", Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā

 

Apvienotajā komiteju sēdē

 

Zemes lietu spec.

N.Danenbergs

 

 

134

4.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - autoceļa "P117 Skrunda-Aizpute", Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N.Danenbergs

 

 

135

5.

Par pakalpojumu darbību p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”

Apvienotajā komiteju sēdē

 

SVSAC direktore

G.Vindiga

136

6.

Par aizņēmumu no Valsts kases projekta LLI-293 “Visit Venta”  (tulkojums - “Apmeklē Ventas upi”) realizācijai

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nodaļas vadītāja  G.Rubežniece-Zute 

 

137

7.

Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania” (tulkojums - “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”) realizācijai

 

Apvienotajā komiteju sēdē

 

Attīstības nodaļas vadītāja  G.Rubežniece-Zute 

 

 

138

8.

Par aizņēmumu no Valsts kases projekta  “Life in clean environment - a better future!” (tulkojums “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”) realizācijai

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nodaļas vadītāja  G.Rubežniece-Zute 

 

139

9.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D.Buķele

 

140

10.

Par  Domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces komandējumu uz Briseli

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad.

I.Freimane

 

141

11.

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemes vienību

XXX, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

 

Zemes lietu spec.

N.Danenbergs

 

142

12.

Par zemes ierīcības prokjekta lietas "XXX", Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

 

Zemes lietu spec.

N.Danenbergs

 

143

13.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N.Danenbergs

 

144

14.

Par zemes vienības XXX, Ciecerā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N.Danenbergs

 

145

15.

Par zemes vienības "XXX", Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N.Danenbergs

 

146

16.

Par nekustamā īpašuma  "XXX", Raņķu  pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un  jauna nosaukuma piešķiršanu

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N.Danenbergs

 

147

17.

Par zemes ierīcības projekta lietas "XXX",

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N.Danenbergs

 

148

18.

Par zemes ierīcības projekta lietas "XXX", Kušaiņos,

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N.Danenbergs

 

149

19.

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N.Danenbergs

 

 

150

20.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I.Freimane

 

151

 

 

 

 

 

 

IEBALSOJAMIE

 

 

 

21.

Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 2018./2019. gada apkures sezonai

 

Apvienotajā komiteju sēdē

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis

 K.Kutuļsks

 

 

152

22.

Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. 18-02-A00702-000079

„Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada

Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un Skrundas pagastos”  īstenošanai

 

 

Attīstības nodaļas vadītāja  G.Rubežniece-Zute 

153

Informāciju sagatavojusi: Inga Freimane, Skrundas novada pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītāja