Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

24. jūlijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde, bet pēc tās – Skrundas novada domes komiteju apvienotā sēde.   ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu lietošanā Skrundas novada pašvaldības iestādei “Nīkrāces pamatskola” Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 161
2. Par Pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu lietošanā Skrundas novada pašvaldības iestādei “Skrundas kultūras nams” Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 162
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu lietošanā Skrundas novada pašvaldības iestādei “Skrundas vidusskolai” Attīstības nod. vad. Z. Eglīte   163